Stadionreglement

I forbindelse med arrangementer afholdt af Akademisk Boldklub A/S på Gladsaxe Stadion gælder følgende stadionreglement. Formålet med stadionreglement er, at tilskuere og publikum til fodboldkampe og andre arrangementer skal være trygge og glade før, under og efter arrangementet. Alle uanset alder, udseende, religion og kulturel baggrund er velkomne på stadion.

Stadionreglement
Stadionreglementet gælder for hele stadionområdet, herunder ved banen, tribunerne, arealerne omkring stadion indenfor hegnet, hovedbygningen, brandvejene omkring stadion samt tilknyttede parkeringsarealer.
Generelt skal enhver anvisning givet over stadions højttaleranlæg eller af kontrollører samt politiet straks efterkommes.

Adgangskrav & identifikation
- Publikum skal til enhver tid lade sig visitere af kontrollører, samt kunne forevise gyldig billedlegitimation.
- Publikum skal kunne forevise dokumentation for alder i forbindelse billetkøb.

Følgende er forbudt og vil kunne medføre bortvisning og politianmeldelse efter Straffeloven eller Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 - Ordensbekendtgørelsen.

- At medbringe eller afbrænde fyrværkeri, nødblus, knaldfyrværkeri eller andre pyrotekniske genstand.
- At medbringe glasflasker, spraydåser, slagvåben og stødvåben.
- At medbringe og kaste enhver form for genstande, der kan være til fare eller ulempe for andre.
- At færdes så påvirket af alkohol eller andre rusmidler, at det kan give anledning til ulempe for andre
- At agere provokerende, truende eller på anden måde genere eller anstifte til uro eller slagsmål.
- At medbringe bannere, plakater, skilte eller billeder, når det er egnet til at forstyrre den offentlige orden, eller når det er af anstødelig karakter. Listen er ikke udtømmelig.
- At stå på stolesæder eller stoleryglæn.
- At udøve hærværk eller anden form for handling, som kan påvises at påføre stadionejer et tab.
- At opholde sig på områder der ikke er beregnet til almen benyttelse herunder fodboldbanen
- At forcere mure, hegn og indretninger.
- At forrette sin nødtørft udenfor toiletterne.
- At opsætte plakater, uddele brochurer og tryksager, sælge varer eller billetter samt gennemføre indsamlinger uden tilladelse fra arrangørerne
- At færdes på stadion med ansigtet helt eller delvist tildækket med hætte, maske, bemaling eller andet der på lignende måder er egnet til at hindre identifikation. På samme måde er det ikke tilladt at besidde genstande, der må anses for bestemt til tildækning af ansigtet

Følgende er endvidere ikke tilladt
- At medbringe flag, flagstænger, bannere, skilte, konfettirør, creperuller med konfetti, hovedbeklædning, laserpenne, oppustelige genstande eller symboler, der kan forstyrre roen eller sikkerheden eller der kan hæmme andre tilskueres udsyn
- At med bringe tudehorn eller megafoner, der kan genere andre tilskuere
- At medbringe dyr – undtagen førerhunde (efter forhåndsaftale med DFA)
- At medbringe mad og drikkevarer – herunder alkoholiske drikke af enhver art
- At medbringe andre genstand der af kontrollørerne, sikkerhedspersonalet eller andet autoriseret personale udpeges til at kunne påvirke sikkerheden, den offentlige sundhed, offentlig ro og orden
- At bevæge sig fra sektion til sektion uden tilladelse fra en kontrollør. Det er ikke tilladt at bevæge sig mellem tribunerne, og dermed forcere hegnet
- At tage plads på andre steder end hvor der er henvist til på billetten, medmindre man af kontrollør eller andet personale bedes indtage anden plads en anført på billetten. For udeholdets tilskuere bedes man følge pladsanvisningen fra kontrollører
- At tildække reklamebander og skilte med bannere uden forudgående tilladelse
- At bære synlige kendetegn til støtte for den gæstende klub (f. eks. trøjer, halstørklæder, flag, kasketter eller lignende) i hjemmeholdets sektioner
- At optage levende billeder eller lyd og videregive informationer fra kampen uden for stadion – uanset fremgangsmåde. Det gælder såvel aktiviteter på banen, som på tribuner og de øvrige stadionområder
- At optage still-billeder / fotografere på stadion i kommerciel øjemed, herunder at medbringe professionel fotoudstyr uden særskilt tilladelse

Ovenstående emner er ikke udtømmende og kontrollører eller andet udpeget sikkerhedspersonale forbeholder sig retten til at forbyde andet end det her nævnte, såfremt dette vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko og / eller at kunne have en skadende effekt overfor arrangementet eller stadion i øvrigt.
Overtrædelse vil uden videre medføre bortvisning og eventuel afgift og / eller karantæne fra stadion. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet refunderet.

Afgifter
Ved overtrædelse af nedenstående vil stadion og/eller arrangøren øjeblikkeligt pålægge gæster afgifter, samt vurdere om overtrædelsen vil medføre bortvisning, karantæne eller politianmeldelse:

- Gæster der forsøger at forcere hegnet eller på anden vis opnår adgang til spillepladsen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 DKK – der forfalder til betaling umiddelbart.
- Gæster der benytter sig af pyrotekniske genstande, fx fyrværkeri, eller kaster med genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 DKK – der forfalder til betaling umiddelbart.
- Listen er ikke udtømmende og sager kan tages op individuelt.

Rygning
AB A/S har besluttet at rygning er tilladt på tribunerne under fodboldkampene på Gladsaxe Stadion. Vi opfordrer dog rygere til at tage hensyn til ikke-rygere på alle tribuner. I ALLE indendørs lokaliteter på Gladsaxe Stadion gælder der forbud mod rygning, hvilket også betyder bodområder og lignende. Brandmærker indendørs vil medføre erstatningskrav.

Ansvar
Al adgang, færdsel og ophold på stadion sker på den besøgendes eget ansvar. Stadion eller arrangør har ikke ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

Overvågning
Vi gør opmærksom på, at der er videoovervågning på stadion, både ude og inde.

Opdateret 26.01.2018.